Narro Muh!
 

Hansele Sprüche

Hansele am Säele, am Säele hommer di,
mir lond di numme renne, bis d'Fasnet umme isch.

Hansele-Ma, du Lumpenhund, häscht it gwisst, dass d'Fasnet kunnt
hättesch s'Mul mit Wasser griebe, wär der s'Geld im Beutel bliebe. Narro!

S’ hätt en Buer en Igel g'schisse, s’hätt em s'Fiddle wüescht vurisse,
drum Buer schieß kon Igel meh, no duet dir 'SFiddle nimme weh!

Hansele, du braver Maa, kumm mir gond ge danze,
no danzet alle Kinder mit, sogar no d'Mäus und d'Wanze.

Hansele, du braver Ma, gib mir doch e Wurscht,
und wenn i nimme schreie ka, no hon i au no Durscht!

Hinterm Schtädtle, vorem Schtädtle dont die Buere dresche,
s'Müllers Magd hät s'Hemd vuschisse, etz kammers nimme wäsche.

Am Bühl am scharfe Eck, do wohnt de Hauser-Beck,
der schtreckt de Arsch zum Fenschter raus,
ma mont des wär en Weck.
Des isch kon Weck,des isch kon Weck,
des isch de Arsch vum Hauser-Beck

Narre, Narre, siebe Narre, siebe Narre simmer gsi,
hon de Motter Küechli gschtolle.
Surkut, Haberschtroh füllt de Buebe d'Hut us
und de Mädle d'Mäge und de alte Wieber d'Pelzkräge. Narro

Hansele-Ma hät Schtiefele a, hät s'Gäsele uff de Seite.
Hätt s'Ross vukauft, hätt s'Geld vusauft, etz kann er nimme reite.

Hoorig, hoorig, hoorig isch di Katz, und wenn die Katz it hoorig isch,
no fangt se kone Mäuse mehr. Narro!

Hoorig, hoorig, hoorig isch de Hund, und wenn de Hund it hoorig isch,
no isch er au it g'sund.

Müllers Magd hot Bohne gesse,
etz goht sie uff de Danz,
do macht des Fidle quak, quak, quak
und scheißt die Bohne ganz.